Счетоводна компания Анадолиев


Абонаментно счетоводно обслужване с вариант online счетоводство

Чрез абонаментното счетоводно обслужване нашите клиенти спестяват значителна част от работното си време, тъй като не се занимават с ходене по институции, като Национална Агенция по Приходите, Национален Осигурителен Институт, Национален статистически институт и други ведомства свързани със счетоводната дейност на фирмата. Клиентите ни няма да имат нужда да наемат персонал, който да се занимава със счетоводна дейност, персонал за нуждите на работните заплати и личния състав. С нашите добре подготвени специалисти ние Ви осигуряваме комфорт във всички аспекти касаещи счетоводната Ви дейност, което ще Ви позволи спестеното време да насочите към по доброто управление на Вашия бизнес.

Пакета за абонаментно счетоводно обслужване включва:

- Изготвяне на индивидуален сметкоплан на дружеството;
- Изготвяне на счетоводна политика и данъчна стратегия;
- Прием и осчетоводяване на документите съгласно изискванията на националните или международните счетоводни стандарти посредством специализиран счетоводен софтуер;
- Месечно отчитане и изчисляване на корпоративните данъци и ДДС, както и задължениятя към НОИ и Здравната каса;
- Текущо обработване на банкови и касови документи;
- Изработване на месечни декларации по ЗДДС, както и дневници за покупки и продажби;
- Представителство пред НАП, НОИ, НСИ и други държавни институции;
- Изготвяне на възражения по ревизионни актове, данъчна защита и представителство при извършване на ревизии;
- Отчитане на материалните запаси и следене на складовете наличности;
- Изготвяне на месечни декларации по Интрастат, както и VIES декларации;
- Отчитане на дълготрайните активи чрез съставяне на инвентарна книга, счетоводен и данъчен амортизационен план;
- Осигуряване на текуща информация относно вземанията от клиенти и задълженията към доставчици, банки, осигурителни и други институции;
- Изготвяне на обосновки за банкови кредити или национални или международни програми;
- Предоставяне на данъчни и консултански услуги свързани с бизнеса Ви;
- Изготвяне на междинни и годишни счетоводни отчети с необходимите за това приложения;
- Архивиране на документи за приключила година;
 

      В компанията, ние извършваме дейности по ТРЗ и Личен състав, както с фирми, с които имаме абонамент за текущо счетоводно обслужване, така и с фирми които желаят да поемем само направата на заплатите им. С цел по-добро обслужване на клиентите ни, извършваме следните дейности:

- подготовка на документи във връзка с приемане или напускане на работници;

- изготвяне на допълнителни споразумения, заповеди за отпуски или наказания;

- съставяне на ведомости за заплати с прилежащите към нея справки за дължими осигуровки. Съставяне на декларация Д 1 и Д 6, както и подаването им по електронен път в НАП;

- съставяне, регистрация или прекратяване на трудови договори по електронен път в НАП;

- приемане, класифициране и обработване на болнични листове и предаването им в НОИ;

- изготвяне на платежни нареждания на клиентите ни към бюджета, свързани с трудовите възнаграждения;

- издаване на служебни бележки за осигурителен доход и осигурителен стаж;

- издаване и заверка на трудови книжки;

- издаване на УП 2 и УП 3;

- предоставяне на консултации по трудово-правни и осигурителни въпроси;

 

  

 

 

 

      Това счетоводство е начин за комуникация между счетоводната компания и клиентите й, както и с други външни потребители /например Държавната администрация/. Ние разполагаме с цифрови сертификати за универсален електронен подпис, с които подаваме всички необходими справки, формуляри, декларации, искания за издаване на документи към НАП, НОИ, Здравна каса, Инспекция по труда, Търговски регистър и др. Клиентите ни избрали тази форма на счетоводно обслужване не посещават офиса ни, за да подписват, подпечатват или взимат документи. Дори и предоставянето на първичните документи става чрез куриер, а консултациите и предоставянето на всякаква информация става по електронен път. Веднъж получили чрез куриер или по електронен път първичните документи, с тях ние извършваме всички описани процедури в пакета за абонаментното обслужване, но всяка комуникация помежду ни извършваме по интернет.

Извършване на еднократни счетоводни услуги

Компанията ни предлага следните еднократни счетоводни услуги:

      Ние съставяме годишна данъчна декларация на физическо лице, на база на предоставените от лицето документи. На базата на тези документи, изчисляваме годишното данъчно задължение и приготвяме платежно нареждане за внасяне на данъка /ако има такъв/. Поемаме ангажимент за подаване на декларацията по електронен път и предоставяме на клиента входящия номер на декларацията. Така клиентът е спокоен, че е спазил нормативните срокове, че е изпълнил коректно задълженията си на данъкоплатец, а също така му спестяваме време и нерви.

      По принцип, Компанията не съставя такива отчети на фирми, с които няма договор за абонаментно обслужване. Изключение се прави само за фирми, които нямат дейност. За тези фирми извършваме следното:

  • подаваме в НАП специален отчет за фирми без дейност;

  • подаваме декларация в НСИ, че фирмата не е осъществявала дейност;

  • подаваме в Търговския регистър към Агенцията по вписванията необходимите справки;


     С тези си действия ние предотвратяваме евентуални глоби и санкции от трите институции. 

     Освен това, на сайта си, публикуваме годишни счетоводни отчети на юридически лица с нестопанска цел.

     За фирмите, с които имаме сключен договор за абонаментно счетоводно обслужване, годишните отчети съставяме съобразно изискванията на Закона за счетоводството. Приложенията към годишните отчети са в зависимост от това, в какъв обхват попада дружеството - микро, малко, средно или голямо предприятие.  

     След съставянето на годишните отчети ние имаме ангажимент да ги обявим в НАП, НСИ и Търговския регистър.

       Ако имате нужда от специализирани съвети по някои от горните теми, то Вие можете да си уговорите предварително среща с нас и да получите квалифицирана консултация устно в офиса. За да бъде срещата ни по-ползотворна, препоръчваме при уговорката за нея, да зададете предварително параметрите на Вашите проблеми и питания, за да Ви предоставим достатъчно добри решения и отговори, на конкретните въпроси.

       Такива обосновки предлагаме по искане на клиенти, след като се запознаем със спецификата на проблемите им. Това обикновено става след повече от една среща и след като ни се предостави писмено задание или от клиента, или от институцията пред която следва да се представи обосновката. 

       От началото на 2002 година компанията ни работи със специализирана счетоводна програма „Санта”. С тази програма работят стотици малки, средни и големи фирми. В продължение на дълги години, този софтуер бе собственост на ръководителя на счетоводната компания. При него работят специалисти, които познават в детайли особеностите на програмата и са в състояние да окажат съдействие при нейното внедряване, при възникнал интерес от страна на клиенти.